Agenda (2018) en notulen Algemene ledenvergadering (2017)

terug naar overzicht

Donderdag, 11 januari 2018

De Agenda voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering en de notulen van de laatst gehouden ledenvergadering zijn te downloaden.

De Agenda voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering en de notulen van de laatst gehouden ledenvergadering zijn te downloaden.

De agenda treft u ook onderstaand aan.

Agenda ledenvergadering: Vrijdag 02 Februari 2018;  20:00 uur; `t Rondeel te Woudrichem.

1)   Welkom en opening
2)   Mededelingen en vaststellen agenda
3)   Ingekomen stukken
4)   Notulen vorige vergadering
5)   Bestuur: aftredend en herkiesbaar: dhr. S. van Ooijen, dhr. W. Deenik, dhr. A. Dammers, mevr. K. v/d Brink
6)   Financieel verslag
7)   Contributie
8)   Verslag commissies: kascommissie; wedstrijdcommissie; onderhoudscommissie en beheerscommissie
9)   Rondvraag 1: vragen leden
10) Pauze
11) Rondvraag 2: antwoord bestuur
12) Sluiting